Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

24.04.2014 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI
24.04.2014 DOTACJE DLA NGO I KLUBÓW SPORTOWYCH, KONKURS, UMOWA, ROZLICZENIE, ZWROT, WYDAWANIE DECYZJI O ZWROCIE  DOTACJI  POBRANEJ  Z BUDŻETU GMINY NIENALEŻNIE  ALBO WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
25.04.2014 POBÓR OPŁAT STANOWIĄCYCH NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM
25.04.2014 EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI POWSTAŁYCH W OPARCIU O USTAWĘ O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW.DOCHODZENIE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA PRZEZ PRYZMAT POMOCY SPOŁECZNEJ
28.04.2014 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, URLOPY RODZICIELSKIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI. ZMIANY 2014
28.04.2014 NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 TYS. EURO. PRZYKŁADOWY REGULAMIN, WZORY REJESTRÓW ORAZ SPRAWOZDAŃ - DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA
29.04.2014 NAJNOWSZE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ OD 1 MAJA 2014. WPROWADZENIE OD 1 MAJA 2014 PORTALU PODATKOWEGO ORAZ DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO. UMARZANIE, ODRACZANIE, ROZKŁADANIE NA RATY PODATKÓW. ZMIANY DO POMOCY PUBLICZNEJ OD 1 LIPCA 2014. NOWE LIMITY POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS; ZMIENIONE POJĘCIE PODMIOTU ZAGROŻONEGO I ROLNIKA. ZMIANY DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH PODATKÓW LOKALNYCH W 2014
30.04.2014 WYDATKI STRUKTURALNE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2014
30.04.2014 PROCEDURY WYMIARU OPŁATY ŚMIECIOWEJ, ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH (CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE Z ORDYNACJI PODATKOWEJ; PROWADZENIE KONTROLI W SPRAWACH DEKLAROWANIA OPŁATY ŚMIECIOWEJ). NAJNOWSZE PROJEKTOWANE ZMIANY DO OPŁATY ŚMIECIOWEJ W 2014. (NOWE WYPEŁNIONE WZORY ZAWIADOMIEŃ I INNYCH PISM; WZORY DECYZJI, POSTANOWIEŃ. ODRACZANIE, ROZKŁADANIE NA RATY, UMARZANIE OPŁATY ŚMIECIOWEJ
6.05.2014 GOSPODARKA FINANSOWA - PLAN KONT, ZASADY RACHUNKOWOŚCI, DOCHODY I WYDATKI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2014
7.05.2014 RACHUNKOWOŚĆ I FISKALNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W INSTYTUCJACH KULTURY W 2014 ROKU
7.05.2014 ROZLICZENIA PODATKU VAT W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH. PRAKTYKA STOSOWANIA PODATKU VAT PO ZMIANACH 
8.05.2014 DODATEK ENERGETYCZNY, DODATKI MIESZKANIOWE 2014 
9.05.2014 ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ CEIDG. WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
9.05.2014 DOKONYWANIE PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI I WPROWADZANIE ICH SKUTKÓW DO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
13.05.2014 RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE. PRAKTYKA STOSOWANIA 2014
14.05.2014 PRAWO  PRACY  –  SPRAWY KADROWE 2014. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY W JEDNOSTKACH  SAMORZĄDOWYCH I BUDŻETOWYCH. PRAKTYKA STOSOWANIA 
14.05.2014 ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY. ZMIANY W 2014 ROKU – ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE, ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY. NOWELIZACJE W 2014

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO