Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

28.11.2014 ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I SPRAWOZDANIA ZA 2014 W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. NIEJASNOŚCI W STOSOWANIU PRZEPOISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI POPRAWIANIE BŁĘDÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH, BILANS RZECZOWY, EWIDENCJA, WYCENA, WZAJEMNE WYŁĄCZENIA, SPECYFIKA BUDŻETU JST, OŚWIATY I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
28.11.2014 POZNAŃ ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 W INSTYTUCJACH KULTURY. ZMIANY 2014-2015 DOTYCZĄCE INSTYTUCJI KULTURY
1.12.2014 MONITORING KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ OŚWIADCZENIE (ZAPEWNIENIE) O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2014. USTALANIE CELÓW I ZADAŃ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 2014
2.12.2014 SKARGI I WNIOSKI W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
3.12.2014 CZAS NA INWENTARYZACJĘ. INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE 2014 
3.12.2014 RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE. PRAKTYKA STOSOWANIA
3.12.2014 DROGI WEWNĘTRZNE I DROGI PUBLICZNE. OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG GMINNYCH,DRÓG POWIATOWYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH – PRAKTYKA ZARZĄDZANIA 
3.12.2014 KONTROLA OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ALKOHOLU. PROCEDURA KONTROLNA KROK PO KROKU. ZASADY PRAWIDŁOWEGO USTALANIA I POBIERANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU WYDAWANYCH W 2014 I NA POCZĄTKU 2015. NOWA PROCEDURA WYGASZANIA ZEZWOLEŃ
4.12.2014 POPRAWNE ROZLICZANIE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
4.12.2014 BYDGOSZCZ KONTROLA OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ALKOHOLU. PROCEDURA KONTROLNA KROK PO KROKU. ZASADY PRAWIDŁOWEGO USTALANIA I POBIERANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU WYDAWANYCH W 2014 I NA POCZĄTKU 2015. NOWA PROCEDURA WYGASZANIA ZEZWOLEŃ
5.12.2014 REFUNDACJE DLA SĄSIEDNICH GMIN KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ DZIECI Z PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH LUB NIEPUBLICZNYCH 
5.12.2014 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (KPA) PO NOWELIZACJI Z MAJA 2014, PRAKTYKA STOSOWANIA, NAJCZĘSTSZE UCHYBIENIA 
8.12.2014 DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. WARSZTATY Z ZAKRESU DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH I OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
8.12.2014 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ORZECZENIU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH PRZEPISÓW: USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3, USTAWY O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM, USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY BUDŻETOWEJ. NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
8.12.2014 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, URLOPY RODZICIELSKIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI – PRAKTYKA STOSOWANIA
9.12.2014 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PRAKTYKA STOSOWANIA 2014 
9.12.2014 JAK PRAWIDŁOWO UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 TYS. EURO. WZORCOWY REGULAMIN, WZORY REJESTRÓW ORAZ SPRAWOZDAŃ
10.12.2014 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – NAJNOWSZE ZMIANY
10.12.2014 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATEK ENERGETYCZNY – PRAKTYKA STOSOWANIA 
10.12.2014 PODATEK VAT W JST I ICH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU 
10.12.2014 KSIĘGOWOŚĆ ORAZ ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW UE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRM PRYWATNYCH, BIUR RACHUNKOWYCH, SPÓŁDZIELCZOŚCI 
11.12.2014 EWIDENCJA KSIEGOWA ORAZ ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW UE 
12.12.2014 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ I KANCELARYJNEJ DLA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ
12.12.2014 PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA ORGANIZACJA BIURA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYMI
12.12.2014 WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH - RODZAJE, KLASYFIKACJA, OBSZARY TEMATYCZNE, EWIDENCJA 
15.12.2014 KWALIFIKOWALNOŚĆ FINANSOWA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA LATA 2014-2020
16.12.2014 DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA 2014. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PRACODAWCY
16.12.2014 POSTĘPOWANIE Z ZALEGŁOŚCIAMI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W ŚWIETLE NOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
17.12.2014 GOSPODARKA KASOWA I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
19.12.2014 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH  Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI WPROWADZAJĄCYCH ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE CZASU PRACY PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO