Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

28.01.2015 PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA. ORGANIZACJA BIURA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYMI 
28.01.2015 DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA 2015. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PRACODAWCY
30.01.2015 POSTĘPOWANIE Z ZALEGŁOŚCIAMI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W ŚWIETLE NOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
2.02.2015 REJESTRACJA POJAZDÓW - PRAKTYCZNE ASPEKTY POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W RAMACH KPA, USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM ORAZ PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH
4.02.2015 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ORZECZENIU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH PRZEPISÓW: USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3, USTAWY O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM, USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY BUDŻETOWEJ. NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
5.02.2015 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PRAKTYKA STOSOWANIA 2015
5.02.2015 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI WPROWADZAJĄCYCH ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE CZASU PRACY PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW. KONSEKWENCJE  WYROKU TK P 26/12 W ZAKRESIE REKOMPENSOWANIA PRACOWNIKOWI SAMORZĄDOWEMU PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH. CZAS PRACY STRAŻNIKÓW MIEJSKICH, KIEROWCÓW, PRACOWNIKÓW USC
5.02.2015  DROGI WEWNĘTRZNE. ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
5.02.2015 CZAS NA BILANS. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, GOSPODARKA FINANSOWA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW  PUBLICZNYCH  ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZA 2014 ROK 
6.02.2015 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ I KANCELARYJNEJ DLA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ 
10.02.2015 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, URLOPY RODZICIELSKIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI – PRAKTYKA STOSOWANIA 
24.02.2015 PRAWO  PRACY  –  SPRAWY KADROWE 2015 PRAKTYKA ZWALNIANIA, PRZYJMOWANIA PRACOWNIKÓW KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY  W   JEDNOSTKACH  SAMORZĄDOWYCH  I  BUDŻETOWYCH

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO