Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

1.06.2015 DOTACJE Z BUDŻETU JST. UDZIELANIE, ROZLICZANIE, KONTROLA ORAZ DOCHODZENIE ZWROTU DOTACJI NA PRZYKŁADZIE DOTACJI Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
2.06.2015 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – PRZEKSZTAŁCENIA – PRAWO WŁASNOŚCI - ROZLICZENIA. AKTUALNY STAN PRAWNY 2015 W RAMACH WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10.03.2015
10.06.2015 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATEK ENERGETYCZNY – PRAKTYKA STOSOWANIA 2015 
10.06.2015 EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI POWSTAŁYCH W OPARCIU O USTAWĘ O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW. DOCHODZENIE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA PRZEZ PRYZMAT POMOCY SPOŁECZNEJ 
15.06.2015 EWIDENCJA KSIĘGOWA, ZASADY ROZLICZANIA i MONITORING PROJEKTÓW UE
16.06.2015 EWIDENCJA LUDNOŚCI, REJESTRACJA STANU CYWILNEGO. PRAKTYKA STOSOWANIA – ZMIANY 2015.
NOWA DOKUMENTACJA, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE
16.06.2015 PLAN KONT, ZASADY RACHUNKOWOŚCI, PRZYCHODY, DOCHODY, WYDATKI, ROZRACHUNKI, WZAJEMNE ROZLICZENIA I WYŁĄCZENIA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU
17.06.2015 PRAWO  PRACY  –  SPRAWY KADROWE 2015 – KODEKS PRACY W PRAKTYCE. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY   W   JEDNOSTKACH  SAMORZĄDOWYCH  I  BUDŻETOWYCH
24.06.2015 PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA ORGANIZACJA BIURA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYMI 
26.06.2015 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2015 - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYDAWANIU ŚRODKÓW SOCJALNYCH
26.06.2015 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ I KANCELARYJNEJ DLA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ
29.06.2015 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, URLOPY RODZICIELSKIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO