Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

27.11.2015 ŚRODKI TRWAŁE, EWIDENCJA KSIĘGOWA, KLASYFIKACJA I INWENTARYZACJA. PRAKTYKA, NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
1.12.2015 PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA. ORGANIZACJA BIURA, WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYMI 
1.12.2015 ZAWIERANIE UMÓW DZIERŻAWY I ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW. BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI. ROSZCZENIA. UMOWY DZIERŻAWY NA DROGI WEWNĘTRZNE. WZORY I PRZYKŁADY
4.12.2015 DOTACJE, KONKURS, UMOWA, ROZLICZENIE, ZWROT 2015. WYDAWANIE  DECYZJI  O ZWROCIE DOTACJI POBRANEJ Z BUDŻETU GMINY NIENALEŻNIE ALBO WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. REGULACJE DOTYCZĄCE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ 
4.12.2015 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ I KANCELARYJNEJ DLA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ARCHIWUM 
7.12.2015 CAŁOŚCIOWO O PODATKU VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PO WYROKU TSUE Z 29.09.2015. KONSOLIDACJA ROZLICZEŃ PODATKU VAT. NAJNOWSZE INTERPRETACJE MINISTERSTWA FINANSÓW I ORZECZNICTWA SĄDÓW
7.12.2015 FINANSOWANIE I EWIDENCJONOWANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH PO ZMIANACH USTAWOWYCH. PRAKTYKA STOSOWANIA, NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – PO ZMIANACH 2015. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
7.12.2015 RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE. PRAKTYKA STOSOWANIA
8.12.2015 PODATEK VAT OD PODSTAW DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
8.12.2015 REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CUDZYM GRUNCIE. SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU. KORYTARZE PRZESYŁOWE
8.12.2015 EWIDENCJA KSIĘGOWA I ROZLICZANIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
9.12.2015 PRAWO PRACY – SPRAWY KADROWE 2015/2016 – KODEKS PRACY W PRAKTYCE. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. ZMIANY USTAWOWE W KODEKSIE PRACY, UMOWY O PRACĘ. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY
10.12.2015 DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK ENERGETYCZNY 2015. NOWA DEFINICJA DOCHODU OD DNIA 1.09.2015. USTALANIE PRAWA ORAZ TRYB I ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI DODATKU MIESZKANIOWEGO. WARUNKI UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA 
11.12.2015

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYDAWANIU ŚRODKÓW SOCJALNYCH (ZFŚS W KAZUSACH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA I POGLĄDÓW DOKTRYNY)

11.12.2015 WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH. RODZAJE, KLASYFIKACJA, OBSZARY TEMATYCZNE, EWIDENCJA 
14.12.2015 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – PRZEKSZTAŁCENIA – PRAWO WŁASNOŚCI - ROZLICZENIA. AKTUALNY STAN PRAWNY W RAMACH WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
16.12.2015 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (KPA) W TYM DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA, NAJCZĘSTSZE UCHYBIENIA, PRAKTYKA STOSOWANIA 
16.12.2015 ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I  MACIERZYŃSTWA. ZMIANY WPROWADZONE W 2015, PRAKTYKA STOSOWANIA
17.12.2015 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – NAJNOWSZY STAN PRAWNY 

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO