Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

11.05.2015 EWIDENCJA KSIEGOWA ORAZ ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW UE 2015 
12.05.2015 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
13.05.2015 JAK POPRAWNIE UDZIELAĆ MAŁYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 TYS. EURO. PRZYKŁADOWE REGULAMINY, WZORY REJESTRÓW 
13.05.2015 WYDAWANIE DECYZJI W PRZEDMIOCIE NALICZANIA OPŁAT ADIACENCKICH I RENTY PLANISTYCZNEJ 
14.05.2015 DROGI WEWNĘTRZNE I DROGI PUBLICZNE. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO. OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG GMINNYCH, DRÓG POWIATOWYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH 
14.05.2015 DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA 2015. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PRACODAWCY 
18.05.2015 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYDAWANIU ŚRODKÓW SOCJALNYCH 
18.05.2015 DOTACJE Z BUDŻETU JST. UDZIELANIE, ROZLICZANIE, KONTROLA ORAZ DOCHODZENIE ZWROTU DOTACJI NA PRZYKŁADZIE DOTACJI Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
18.05.2015 KWALIFIKOWALNOŚĆ FINANSOWA WYDATKÓW W PROJEKTACH EUROPEJSKIEGO FRUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 
20.05.2015 GOSPODARKA KASOWA I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
25.05.2015 PLAN KONT, ZASADY RACHUNKOWOŚCI, PRZYCHODY, DOCHODY, WYDATKI, ROZRACHUNKI, WZAJEMNE ROZLICZENIA I WYŁĄCZENIA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU 
25.05.2015 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, URLOPY RODZICIELSKIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 
27.05.2015 DOFINANSOWANIE PRACODAWCÓW Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PRZYZNAWANE PRZEZ GMINY W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI POMOCY DE MINIMIS 2015. ZMIANY PRZEPISÓW. DECYZJE O DOFINANSOWANIU 
27.05.2015 PRAWO  PRACY – SPRAWY KADROWE 2015 – KODEKS PRACY W PRAKTYCE. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH I BUDŻETOWYCH 
28.05.2015 POPRAWNE ROZLICZANIE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 
28.05.2015 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO