Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

1.04.2015 OPŁATA  ŚMIECIOWA 2015  – NAJNOWSZE  ZASADY NALICZANIA I POBORU Z WZORAMI DOKUMENTÓW. NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. ZASADY KSIĘGOWANIA
8.04.2015 ZASADY LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Z WZORAMI AKTUALNYCH DOKUMENTÓW
8.04.2015 POPRAWNE ROZLICZANIE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
10.04.2015 WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH. RODZAJE, KLASYFIKACJA, OBSZARY TEMATYCZNE, EWIDENCJA
13.04.2015 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATEK ENERGETYCZNY – PRAKTYKA STOSOWANIA 2015
13.04.2015 KWALIFIKOWALNOŚĆ FINANSOWA WYDATKÓW W PROJEKTACH EUROPEJSKIEGO FRUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 
14.04.2015 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PRAKTYKA STOSOWANIA 2015
15.04.2015 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE PRZEZ OSOBY ZOBOWIĄZANE. ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PRZEPROWADZANIE ICH ANALIZY 2015
16.04.2015 EWIDENCJA KSIEGOWA ORAZ ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW UE 2015 
16.04.2015 ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK, W KTÓRYCH WSPÓLNIKIEM JEST GMINA, AKTUALNY STAN PRAWNY 2015 
16.04.2015 JAK POPRAWNIE UDZIELAĆ MAŁYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 TYS. EURO. PRZYKŁADOWE REGULAMINY, WZORY REJESTRÓW, PRAKTYKA STOSOWANIA 2015
17.04.2015 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – NAJNOWSZY STAN PRAWNY 
17.04.2015 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ
20.04.2015 ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
24.04.2015 PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA ORGANIZACJA BIURA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYMI
27.04.2015 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, URLOPY RODZICIELSKIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI – PRAKTYKA STOSOWANIA
29.04.2015 PRAWO PRACY – SPRAWY KADROWE 2015 – KODEKS PRACY W PRAKTYCE. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH I BUDŻETOWYCH

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO