Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

18.09.2014 ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE – ICH GOSPODARKA, WYCENA I EWIDENCJA W PRAKTYCE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
18.09.2014 GOSPODARKA KASOWA I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
19.09.2014 INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE 2014 
22.09.2014 AKTUALNE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. NIEJASNOŚCI W STOSOWANIU PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. EWIDENCJA, WYCENA, WZAJEMNE ROZLICZENIA, KONTROLE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ
23.09.2014 BYDGOSZCZ
ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW 2014. UWARUNKOWANIA PRAWNE ORAZ WIEDZA PRAKTYCZNA W ZAKRESIE OCHRONY ZADRZEWIEŃ I TERENÓW ZIELENI 
23.09.2014 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W RAMACH AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH 
23.09.2014

DOCHODZENIE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W DRODZE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ – NOWE REGULACJE PRAWNE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM – ROZPORZĄDZENIA WIERZYCIELSKIEGO ORAZ USTAWY O WZAJEMNEJ POMOCY PRZY DOCHODZENIU PODATKÓW, I INNYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

23.09.2014 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATEK ENERGETYCZNY – PRAKTYKA STOSOWANIA 
24.09.2014

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2014. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYDAWANIU ŚRODKÓW SOCJALNYCH (ZFŚS W KAZUSACH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA I POGLĄDÓW DOKTRYNY)

24.09.2014 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH 2014 WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
25.09.2014 DOFINANSOWANIE PRACODAWCÓW Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PRZYZNAWANE PRZEZ GMINY W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI POMOCY DE MINIMIS 2014
25.09.2014 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, WYPRAWKA SZKOLNA, WYPOSAŻENIE UCZNIÓW  BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI – AKTUALNY STAN PRAWNY, PRAKTYKA STOSOWANIA 2014 
26.09.2014 OPŁATA ŚMIECIOWA – POBÓR, EWIDENCJA, EGZEKUCJA, TYTUŁY WYKONAWCZE 
29.09.2014 POPRAWNE ROZLICZANIE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 
30.09.2014 RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE. PRAKTYKA STOSOWANIA 2014 

 

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO