Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

27.10.2014 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, URLOPY RODZICIELSKIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 
28.10.2014 CZAS NA INWENTARYZACJĘ. INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE 2014 
30.10.2014 PRAWO PRACY W ASPEKCIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH. STOSUNEK PRACY Z WYBORU, STOSUNEK PRACY Z POWOŁANIA, OBOWIĄZKI KADROWE WOBEC USTANIA I NAWIĄZANIA PRACY WOBEC WÓJTA, BURMISTRZA, ZASTĘPCÓW, ASYSTENTÓW. STATUS POWYBORCZY SEKRETARZA I SKARBNIKA. SPORY PRACOWNICZE.
30.10.2014 PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA. ORGANIZACJA BIURA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYMI 
30.10.2014 SPECYFIKA VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - zmiany wprowadzone w 2014r i planowane na 2015r 
31.10.2014 DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA 2014. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PRACODAWCY 
3.11.2014 KWALIFIKOWALNOŚĆ FINANSOWA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA LATA 2014-2020
5.11.2014 RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE. PRAKTYKA STOSOWANIA 2014
6.11.2014 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH  Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI WPROWADZAJĄCYCH ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE CZASU PRACY PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW. KONSEKWENCJE  WYROKU TK P 26/12 W ZAKRESIE REKOMPENSOWANIA PRACOWNIKOWI SAMORZĄDOWEMU PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH. CZAS PRACY STRAŻNIKÓW MIEJSKICH, KIEROWCÓW, PRACOWNIKÓW USC.
6.11.2014 POSTĘPOWANIE Z ZALEGŁOŚCIAMI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W ŚWIETLE NOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
6.11.2014 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ORZECZENIU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH PRZEPISÓW: USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3, USTAWY O ZAKŁĄDOWYM FUNDUSZU, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM, USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY BUDŻETOWEJ
7.11.2014 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PRAKTYKA STOSOWANIA 2014
10.11.2014 POZNAŃ ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 W INSTYTUCJACH KULTURY. ZMIANY 2014-2015 DOTYCZĄCE INSTYTUCJI KULTURY
12.11.2014 GOSPODARKA KASOWA I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
12.11.2014 NAJNOWSZE ZMIANY DO OPŁATY ŚMIECIOWEJ WCHODZĄCE W ŻYCIE W TRAKCIE 2014 (nowe wypełnione wzory zawiadomień i innych pism; wzory decyzji, postanowień). NOWE WZORY DEKLARACJI (nowe wzory deklaracji dla zobowiązanych do uchwalenia przez rady gmin - miast w 2014 r.). PROCEDURY WYMIARU OPŁATY ŚMIECIOWEJ. ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH (czynności sprawdzające z ordynacji podatkowej; prowadzenie kontroli w sprawach deklarowania opłaty śmieciowej)
13.11.2014
CZAS NA INWENTARYZACJĘ. INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE 2014 
18.11.2014 EWIDENCJA KSIĘGOWA ORAZ ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW UE
19.11.2014 PRAWO PRACY  –  SPRAWY KADROWE. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY W JEDNOSTKACH  SAMORZĄDOWYCH I BUDŻETOWYCH. PRAKTYKA ZWALNIANIA, PRZYJMOWANIA PRACOWNIKÓW 
21.11.2014 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ I KANCELARYJNEJ DLA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ 
21.11.2014 POZNAŃ
KONTROLA OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ALKOHOLU. PROCEDURA KONTROLNA KROK PO KROKU. ZASADY PRAWIDŁOWEGO USTALANIA I POBIERANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU WYDAWANYCH W 2014 I NA POCZĄTKU 2015. NOWA PROCEDURA WYGASZANIA ZEZWOLEŃ 
21.11.2014 POZNAŃ
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA LUB MAGAZYNOWANIA 
21.11.2014 PROBLEMATYKA USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY I LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
26.11,2014 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – NAJNOWSZE ZMIANY 
26.11.2014 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE AKTUALNY STAN PRAWNY 
27.11.2014 DOFINANSOWANIE PRACODAWCÓW Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PRZYZNAWANE PRZEZ GMINY W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI POMOCY DE MINIMIS 2014. ZMIANY PRZEPISÓW 2014. DECYZJE O DOFINANSOWANIU – ZMIANY 
27.11.2014 PROFESJONALNA  OBSŁUGA  KLIENTA – ASPEKTY PRAKTYCZNE 

GOSPODARKA KASOWA I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO