Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

24.10.2014 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (KPA)  PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW, PRAKTYKA STOSOWANIA, NAJCZĘSTSZE UCHYBIENIA 
24.10.2014 JAK POPRAWNIE UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 TYS. EURO. PRZYKŁADOWY REGULAMIN, WZORY REJESTRÓW ORAZ SPRAWOZDAŃ 
27.10.2014 DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 2014 
27.10.2014 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, URLOPY RODZICIELSKIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 
27.10.2014 GOSPODARKA KASOWA I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
28.10.2014 CZAS NA INWENTARYZACJĘ. INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE 2014 
30.10.2014 PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA. ORGANIZACJA BIURA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYMI 
30.10.2014 SPECYFIKA VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - zmiany wprowadzone w 2014r i planowane na 2015r 
31.10.2014 DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA 2014. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PRACODAWCY 
3.11.2014 KWALIFIKOWALNOŚĆ FINANSOWA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA LATA 2014-2020
5.11.2014 RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE. PRAKTYKA STOSOWANIA 2014
6.11.2014 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH  Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI WPROWADZAJĄCYCH ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE CZASU PRACY PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW. KONSEKWENCJE  WYROKU TK P 26/12 W ZAKRESIE REKOMPENSOWANIA PRACOWNIKOWI SAMORZĄDOWEMU PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH. CZAS PRACY STRAŻNIKÓW MIEJSKICH, KIEROWCÓW, PRACOWNIKÓW USC.
6.11.2014 POSTĘPOWANIE Z ZALEGŁOŚCIAMI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W ŚWIETLE NOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
6.11.2014 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ORZECZENIU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH PRZEPISÓW: USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3, USTAWY O ZAKŁĄDOWYM FUNDUSZU, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM, USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY BUDŻETOWEJ
7.11.2014 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PRAKTYKA STOSOWANIA 2014
10.11.2014 POZNAŃ ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 W INSTYTUCJACH KULTURY. ZMIANY 2014-2015 DOTYCZĄCE INSTYTUCJI KULTURY
12.11.2014 EWIDENCJA KSIĘGOWA – ASPEKTY PRAKTYCZNE ORAZ NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA I UCHYBIENIA NA TLE WYNIKÓW KONTROLI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
12.11.2014 NAJNOWSZE ZMIANY DO OPŁATY ŚMIECIOWEJ WCHODZĄCE W ŻYCIE W TRAKCIE 2014 (nowe wypełnione wzory zawiadomień i innych pism; wzory decyzji, postanowień). NOWE WZORY DEKLARACJI (nowe wzory deklaracji dla zobowiązanych do uchwalenia przez rady gmin - miast w 2014 r.). PROCEDURY WYMIARU OPŁATY ŚMIECIOWEJ. ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH (czynności sprawdzające z ordynacji podatkowej; prowadzenie kontroli w sprawach deklarowania opłaty śmieciowej)
18.11.2014 EWIDENCJA KSIĘGOWA ORAZ ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW UE
19.11.2014 PRAWO PRACY  –  SPRAWY KADROWE. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY W JEDNOSTKACH  SAMORZĄDOWYCH I BUDŻETOWYCH. PRAKTYKA ZWALNIANIA, PRZYJMOWANIA PRACOWNIKÓW 
21.11.2014 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ I KANCELARYJNEJ DLA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ 
21.11.2014 POZNAŃ
KONTROLA OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ALKOHOLU. PROCEDURA KONTROLNA KROK PO KROKU. ZASADY PRAWIDŁOWEGO USTALANIA I POBIERANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU WYDAWANYCH W 2014 I NA POCZĄTKU 2015. NOWA PROCEDURA WYGASZANIA ZEZWOLEŃ 
21.11.2014 POZNAŃ
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA LUB MAGAZYNOWANIA 
21.11.2014 PROBLEMATYKA USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY I LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
26.11,2014 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – NAJNOWSZE ZMIANY 
26.11.2014 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE AKTUALNY STAN PRAWNY 
27.11.2014 DOFINANSOWANIE PRACODAWCÓW Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PRZYZNAWANE PRZEZ GMINY W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI POMOCY DE MINIMIS 2014. ZMIANY PRZEPISÓW 2014. DECYZJE O DOFINANSOWANIU – ZMIANY 
27.11.2014 PROFESJONALNA  OBSŁUGA  KLIENTA – ASPEKTY PRAKTYCZNE 

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO